Tarybos, komisijos, darbo grupės

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

MOKYKLOS TARYBA
1. Gabrielė Mikalauskienė- tėvų atstovas- pirmininkas
2. Tomas Vaitkus – tėvų atstovas – pirmininko pavaduotojas
3. Danutė Popovič – direktorė- narys
4. Dalia Balsienė – auklėtoja – narys
5. Rasa Gudienė – auklėtoja – narys
6. Antanina Ignotienė – Å«kvedė- narys
7. Gražina JuÅ¡kienė – auklėtojos padėjėja – narys

MOKYTOJŲ TARYBA – lopÅ¡elio – darželio ,,Mastis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopÅ¡elyje-darželyje dirbantys auklėtojai, prieÅ¡mokyklinio ugdymo pedagogai, logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖS GRUPĖS TARYBA – nuolat veikianti lopÅ¡elio-darželio ,,Mastis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie peda gogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
1. Regina Lukauskienė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui – pirmininkas
2. Vilija kergienė – auklėtoja – sekretorius
3. Aldona Motuzienė – auklėtoja – narys
4. Janina Jankauskienė – auklėtoja – narys
JÅ«ratė Rubavičienė – auklėtoja – narys

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA- organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pa galbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
1. Valentina Vidmantienė –  logopedė- pirmininkė
2. Regina Lukauskienė –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui – pirmininko pavaduotojas
3. Eglė Å laustienė – auklėtoja- sektetorius
4. Rasa Gudienė- auklėtoja- narys
5. Irena Gecevičienė- auklėtoja – narys
6. Marytė Kasparavičienė – visuomenės sveikatos priežiÅ«ros specialistė – narys

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifika cinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategori jai.
1. Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. JÅ«ratė Rubavičienė – auklėtoja – sekretorius
3. Aldona  Motuzienė – auklėtoja – narys
4.  tėvų atstovas – narys
5. Dalytė Jonavičienė – TelÅ¡ių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto  skyriaus vyr. specialistė.

VAIKŲ PRIĖMIMO KOMISIJA – komisija priima sprendimus dėl vaikų priėmimo, iÅ¡registravimo  iš  ikimokyklinių ir prieÅ¡mokyklinių ugdymo grupių sąrašų.
1.Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. Dalia Balsienė – auklėtoja – sekretorius
3. Regina Lukauskienė –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys
4. AuÅ¡ra Stasiulienė – auklėtoja – narys
5. tėvų atstovas – narys

ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ
1. Dalia Bumblauskaitė – auklėtoja – pirmininkas
2. Danutė Popovič -direktorė – narys
3. Regina Lukauskienė – direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys
4. Vilija Kergienė- auklėtoja – narys
5. JÅ«ratė Rubavičienė – auklėtoja – narys
6. AuÅ¡ra Stasiulienė – auklėtoja – narys
7. Aldona Motuzienė – auklėtoja – narys

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ
1.Regina Lukauskienė –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2.Asta Å iurkienė – meninio ugdymo mokytoja
3.Dalia Balsienė – auklėtoja
4. Vilija Kergienė – auklėtoja
5. AuÅ¡ra Stasiulienė – auklėtoja

AUDITO GRUPĖ
1. Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. Valentina Vidmantienė – logopedas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS
Antanina Ignotienė – Å«kvedė

ATSAKINGAS ASMUO UŽ TINKLALAPĮ
Dalė Živatkauskienė – sekretorė

 

Komentavimo galimybė išjungta.