Tarybos, komisijos, darbo grupės

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia įstaigos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, pedagogus, nepedagoginį personalą, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems veiklos tikslams, uždaviniams numatyti ir spręsti.

MOKYKLOS TARYBA
1. Gabrielė Mikalauskienė- tėvų atstovas- pirmininkas
2. Tomas Vaitkus – tėvų atstovas – pirmininko pavaduotojas
3. Dalia Balsienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
4. Rasa Gudienė – prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja – narys
5. Antanina Ignotienė – Å«kvedė- narys
6. Gražina JuÅ¡kienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja – narys

MOKYTOJŲ TARYBA – lopÅ¡elio – darželio ,,Mastis“ savivaldos institucija svarbiausiems pedagoginių darbuotojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, visi lopÅ¡elyje-darželyje dirbantys ikimokyklinio, prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytojai, logopedas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

METODINĖS GRUPĖS TARYBA – nuolat veikianti lopÅ¡elio-darželio ,,Mastis“ institucija, telkianti pedagogus metodinės veiklos uždaviniams spręsti.
Metodinė taryba organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja auklėtojų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie peda- gogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.
1.  – direktoriaus pavaduotojas ugdymui – pirmininkas
2. Vilija Kergienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
3. Janina Jankauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
4. JÅ«ratė Rubavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA- organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pa- galbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
1. Valentina Vidmantienė –  logopedė- pirmininkė;
2. Dalia Bumblauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys;
3. Dalia Balsienė – prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja, darbuotojų tarybos pirmininkė – narys;
4. Rasa Gudienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, profsąjungos atstovė – narys;
5. Rita Jankauskienė, ikimokyklinio, prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja – narys.
6.AuÅ¡ra Stasiulienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorė.

ATESTACIJOS KOMISIJA – teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.
1. Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. JÅ«ratė Rubavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
3.  tėvų atstovas – narys
4. – TelÅ¡ių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto  skyriaus vyr. specialistė.

VAIKŲ PRIĖMIMO KOMISIJA – komisija priima sprendimus dėl vaikų priėmimo, iÅ¡registravimo  iš  ikimokyklinių ir prieÅ¡mokyklinių ugdymo grupių sąrašų.
1.Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. Dalia Balsienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – sekretorius
3.  –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys
4. AuÅ¡ra Stasiulienė – prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja- narys
5. tėvų atstovas – narys

ĮSTAIGOS ĮVAIZDŽIO KŪRIMO GRUPĖ
1. Dalia Bumblauskaitė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – pirmininkas
2. Danutė Popovič -direktorė – narys
3.  – direktoriaus pavaduotojas ugdymui – narys
4. Vilija Kergienė- ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narys
5. JÅ«ratė Rubavičienė – prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja- narys
6. AuÅ¡ra Stasiulienė – prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja- narys

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO GRUPĖ
1. –  direktoriaus pavaduotojas ugdymui
2.Nijolė Činskienė – meninio ugdymo mokytoja
3.Dalia Balsienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
4. Vilija Kergienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytoja
5. AuÅ¡ra Stasiulienė –  prieÅ¡mokyklinio ugdymo mokytoja

AUDITO GRUPĖ
1. Danutė Popovič- direktorė  – pirmininkas
2. Valentina Vidmantienė – logopedas

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZATORIUS
Antanina Ignotienė – Å«kvedė

ATSAKINGAS ASMUO UŽ TINKLALAPĮ
Dalė Živatkauskienė – sekretorė

 

Komentavimo galimybė išjungta.