Paslaugos

LOGOPEDĖ: Valentina Vidmantienė

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo(si) poreikius.
Bendradarbiauja su įstaigos pedagogais, specialiųjų poreikių vaikų tėvais (globėjais) ir kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese.
Numato specialiosios pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius ugdytinų poreikius bei galimybes, ir juos taiko: sudaro individualias, pogrupines ir grupines kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą.
Šalina specialiųjų poreikių ugdytinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
Konsultuoja pedagogus, specialiųjų poreikių ugdytinių tėvus (globėjus) ir kt. asmenis.
Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
Dalyvauja Vaiko Gerovės  komisijos veikloje.
Savo darbe taiko logopedijos naujoves.
Šviečia lopšelio-darželio bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJA: Marytė Kasparavičienė

Moko įstaigos darbuotojus bei ugdytinius sveikos gyvensenos, kaip saugoti sveikatą ir išvengti ligų, rengti veiklos planus, juos derinti su bendra įstaigos ugdymo programa.
Rūpinasi vaikų sveikata, stebi ugdytinių elgesį, sveikatos fizinę, psichinę, socialinę būklę.
Vaikams ar įstaigos darbuotojams susirgus, susižeidus, kitokio nelaimingo atsitikimo atveju suteikia pirmąją medicinos pagalbą. Informuoja įstaigos vadovus, tėvus. Esant būtinybei kviečia greitąją medicinos pagalbą.
Registruoja lopšelio-darželio vaikų ligas ir traumas, tvarko ligotumo apskaitą.
Kontroliuoja vaikų ugdymo ir poilsio režimą, maitinimą, sezoninių epidemijų metu imasi atitinkamų priemonių, kad sergantys vaikai ir darbuotojai neapkrėstų sveikų vaikų.
Kvalifikuotai atlieka įteisintas slaugos procedūras, prevencines procedūras.
Darbe laikosi asmens higienos reikalavimų.
Dirba sistemingai, kūrybiškai, laikosi etikos taisyklių.

MENINIO UGDYMO PEDAGOGĖS: Nijolė Činskienė, Rita Macijauskienė

Planuoja vaikų muzikinės kompetencijos ugdymą. Naudoja įvairias muzikinės veiklos formas: muzikinė veikla salėje, kalendorinės šventės, tradicinės vakaronės, popietės, suaugusių ir vaikų bendri koncertai darželio bendruomenei, dalyvavimas kaimo ir rajono vaikų renginiuose. Individualiai dirba su vaikais, išsiaiškina gabius ir talentingus vaikus, padeda lavinti muzikinius gabumus, ruošia įvairiems konkursams. Skatina pedagogus integruoti muzikinį ugdymą ir kitoje veikloje. Sistemingai vertina. Fiksuoja vaikų daromą pažangą, informuoja tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo (si) poreikius. Užtikrina higienos normų ir vidaus taisyklių laikymąsi. Dalyvauja įstaigos metodinėje, pedagoginėje veikloje.

Komentavimo galimybė išjungta.