Istorija ir tradicijos

Lopšelis-darželis ,,Mastis“ savo veiklą pradėjo 1960 m. rugpjūčio 22 d. Tai buvo trikotažo fabriko žinybinis darželis su keturiom grupėm ir 100 vietų vaikams. Pirmoji darželio vedėja buvo Vilkauskaitė, įdėjusi daug sumanumo ir išmonės ruošdama darželį. Pirmosios auklėtojos buvo E. Dužinskienė, E. Vaišnorienė, J. Laucevičiūtė- Baužienė, E. Kleivienė. Po ketverių metų paskirta nauja darželio vedėja – Valančienė, tačiau po poros metų ją pakeitė Z. Siurblienė.

1972 m. pristatytas priestatas, kuriame buvo įkurtos šešios savaitinės grupės su atskirais miegamaisiais. Darželiui pradeda vadovauti B. Viliušienė. Jos rūpesčiu buvo sutvarkytas ir meniškai apiformintas darželio interjeras, aplinka, prisodinta daug medžių.

Ir bėgo metai, bėgo, nesustojo.

1983 m. vedėja B. Viliušienė išeina į pensiją, jos vietoje pradeda dirbti Zofija Tamošauskaitė, tebedirbanti iki šiol. Direktorės (tada vedėjos) pavaduotoja (tada metodininkė) tampa taip pat šio darželio auklėtoja Danutė Urnikienė. Vaikų sveikatos priežiūra rūpinasi seselė Onutė Kundrotienė, ūkvedžiu dirba Alfonsas Pleškys, muzikos vadove – Rūta Bitarienė.

Darželyje veikia 10 grupių, 6 iš jų – savaitinės. Vietų skaičius 250. dirba virš 70 darbuotojų. Daug auklėtojų, baigusių pedagogines mokyklas, pradeda neakivaizdžiai siekti aukštojo mokslo.

Kolektyve palaikomos tradicijos dalyvauti rajoniniuose, respublikiniuose renginiuose. 1985-1987 m. darželis apdovanojamas Lietuvos lengvosios pramonės ministerijos diplomais, rajono padėkos raštais.

Po Nepriklausomybės atkūrimo prasidėjo įmonių privatizavimas, reorganizavimas. 1992 m. sausio 1 d. AB „Mastis“ lopšelį-darželį perduoda rajono savivaldybės Švietimo skyriaus žinion. Tuo metu įmonės direktoriaus pareigas ėjusio K. Standžio ir lopšelio-darželio direktorės sutarimas apsprendė lopšelio-darželio išlikimą.

Sudarius motinoms palankesnes sąlygas vaikus auginti namuose, darželiuose vaikų skaičius labai mažėjo. Neaplenkė jis ir mūsų darželio. Grupėse liko maždaug pusė vaikų. Savivaldybei tapo per brangu išlaikyti visas grupes. Prasidėjo grupių jungimas ir uždarymas, darbuotojų atleidimas iš darbo. Tai buvo sunkus psichologinis laikotarpis.

Nuo 1992 m. rugsėjo mėn. uždaromos savaitinės grupės ir iš viso lieka tik 5 grupės su 100 vaikų, o senajame pastate įsikuria rajono savivaldybės Švietimo skyrius. Tad valdžią „ant savo galvos“ turime savo namuose.

Ratas amžinai sukasi ir nieko nėra nekintančio. Taip ir švietimo sistemoje. 1996 m. vėl atsidarome dar vieną grupę i iki šiol turime 6 grupes.

Nuo to laiko vėl nusistovi maždaug vienodas darbuotojų (apie 30), vaikų  (apie 115) skaičius.

Šiuo metu darželyje dirba 15 pedagogų: direktorė (III vadybinė kategorija), direktorės pavaduotoja ugdymui (III vadybinė kategorija), logopedė (ekspertė), 2 meninio ugdymo pedagogės (vyresniosios mokytojos kategorija), 5 auklėtojos (auklėtojos- metodininko kategorija), 3 auklėtojos (vyresniosios auklėtojos kategorija), 2 auklėtojos neatestuotos dėl trūkstamo darbo stažo šioje įstaigoje. Iš 15 pedagogių 12 turi reikalingą aukštąjį išsilavinimą, kitos 3 – spec. vidurinį (pedagoginį).

Vaikų sveikatos priežiūra rūpinasi bendrosios praktikos slaugytoja.

Ūkine darželio dalimi rūpinasi direktorės pavaduotoja ūkiui, raštvedybą tvarko sekretorė.

Aptarnaujantį personalą sudaro 12 žmonių (tai auklėtojų padėjėjos, sargai, kiemsargė, valytoja, remonto darbininkas).

2004 m. visi miesto lopšeliai-darželiai išgyveno didelį sukrėtimą.

Vaikų maitinimas buvo perduotas privačiam sektoriui. Nuo to laiko mus maitina VšĮ „Kretingos maistas“.

Svarbiausias mūsų uždavinys – mažo žmogaus ugdymas. Savo pagrindiniu tikslu laikome etnokultūros, muzikos puoselėjimą, parengimą mokyklai. Kurdamos savo įstaigos ugdymo programą lopšelio-darželio pedagogės kiekvienai ugdymo kompetencijai papildomai akcentavo savo krašto tradicijų , savo tarmės, žaidimų, dainų, dailės elementų mokymą. Iš kitų lopšelių-darželių tuo ir skiriamės, kad dirbame pagal sustiprintą muzikinio lavinimo programą.

Lopšelis-darželis „Mastis“ visada stengėsi ir stengiasi būti gero darželio pavyzdžiu. Dalyvaujame įvairiuose renginiuose, projektuose. Pradėjus rajono savivaldybės sveikatos tarybai skelbti sveikatos projektų konkursus, pastoviai įsijungiame ir gauname finansavimą. Nuo 2002 iki 2010 m. buvo finansuoti 15 projektų ir gauta apie 30000 Lt.

Dalyvavome ir gavome finansavimą pilietinio ugdymo, Žemaičių kultūros draugijos skelbtuose projektuose. Lopšelio-darželio vaikams sudaromos sąlygos aplankyti Medvėgalio, Džiugo, Getautės piliakalnius, apeiti Ilgio ežerą, aplankyti Žvėrinčių, Buities muziejų, nukeliauti pas tautodailininkus V. Dirvonskienę, L. Černiauską, susipažinti su gimtuoju miestu.

Lopšelis-darželis yra įsijungęs į respublikinę ikimokyklinių įstaigų asociaciją „Sveikatos želmenėliai“. Pastoviai dalyvaujame konferencijose, pristatėme filmuotą savo įstaigos patirtį. Auklėtojos A. Motuzienė ir D. Balsienė 2007-2008 m. m. dalyvavo respublikiniame „Geriausios grupės projekto sveikatingumo tema“ konkurse ir laimėjo kelionę į užsienį. 2006 m. priešmokyklinės grupės komanda, kurios sudėtyje buvo pedagogė J. Jankauskienė, slaugytoja M. Kasparavičienė ir vaikai: T. Daunys, A, Daunytė, G. Fokinaitė, U. Banytė, ir R. Kazalupskas respublikoje buvo pripažinta sportiškiausia ir iš Vilniaus grįžo su taure. Scenarijus pasikartojo ir 2008-2009 m. m. Mūsų lopšelio-darželio vaikai: U. Gruzdytė, K. Jogminaitė, L. Vilkaitė, E. Avulis, D. Jonušauskas ir pedagogė J. Rubavičienė bei slaugytoja M. Kasparavičienė nugalėję zonininame konkurse ir respublikinių sveikuolių varžybų grįžo taip pat su taure ir laimėta 3 vieta. Šios grupės sėkmė ir toliau neapleido Urtė Gruzdytė (pedagogė J. Rubavičienė ) tapo respublikinio liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis“ laureate.

Minint Lietuvos vardo paminėjimo 1000 metų Jubiliejų darželis organizavo daug renginių. Ilgalaikį projektą „Kon šnekieje medele“ vykdė auklėtoja I. Gecevičienė. Vainikavo šį projektą šventinis rytmetis ir Tūkstantmečio ąžuolo sodinimas. Šiais, 2010 m., ąžuolas naujai sulapojo ir gerokai ūgtelėjo. Tikime, kad ir po kelių dešimtmečių aplankę buvusį savo darželį, ne vienas prisiglaus, įkvėps gryno oro ir sugrįš mintimis į vaikystę.

Sėkmingai dalyvaujame rajono organizuojamuose renginiuose „Pavasarį dainuoju Mamai“, „Dainiuoukem vaikele“ ir daugelyje kitų.

Ir taip kaip tie medžių lapai mūsų visų dienas pastoviai keičia kitos. Švenčiamos tradicinės šventės, tačiau ieškome joms naujų erdvių, didesnės sklaidos. Mamos, šeimos dienos švęstos „Alkos“ muziejuje, Parodų salėje.

Komentavimo galimybė išjungta.