SKELBIAMAS KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBEI 0,5 ETATO
Įstaigos pavadinimas:
Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, įmonės kodas 190598299
Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):
Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato)
Darbo vieta (miestas):
S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104
Reikalavimai:
1.      Turėti aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
2.      Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. Turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.
3.      Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
4.      Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
5.      Išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus.
6.      Išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
7.      Mokėti ne mažiau kaip vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų).
8.      Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
Privalumai:
9.      Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa, turima kvalifikacinė kategorija.
10.  Praktinio metodinio darbo patirtis.
11.  Projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.
Funkcijos:
1.        Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą.
2.        Teikti metodinę profesinę pagalbą  pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Vykdyti komandos darbo monitoringą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes priemonėmis, žaislais, kontroliuoti  jų panaudojimą, inventorizaciją.
3.        Rengti  metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.
4.        Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais darželio bei vietos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus darželio direktoriaus pavedimus.
Darbo užmokestis:
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017 m. sausio 17 d. įstatymo Nr. XIII-198 (Nauja redakcija nuo 2020-01-01 Nr. XIII-2606, 2019-12-05, paskelbta TAR 2019-12-19) 5 priedo 43 straipsnį ir Įstaigoje patvirtintą Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą. Taikomas pareiginės algos koeficientas nuo 10,44 iki 10,48 priklausomai nuo pedagoginio darbo stažo.
Dokumentai, kurie turi būti pateikti:
1.      Asmens tapatybės dokumento kopiją.
2.      Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.
3.      Sodros pažymėjimo kopiją.
4.      Gyvenimo aprašymą (CV).
5.      Užpildytą pretendento anketą  (2 priedas).
6.      Motyvacinį laišką.
7.      Kompiuterinio raštingumo sertifikato kopiją.
Dokumentai priimami adresu:
14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis  per valstybės tarnybos departamento vataras.lt
https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login?ReturnUrl=%2fprasymai%2fServices
Skelbimas Nr.72680.
Pretendentų atrankos būdas:
Testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą ir dokumentai teikiami per vataras.lt
Įstaigos tel. 8(444) 60216, el.p.ldmastis@gmail.com
Skelbimas galioja iki: 2021 m. rugpjūčio 23 d. (įskaitytinai). 

Pretendento anketa