ATRANKA MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGOMS UŽIMTI

Telšių  lopšelis-darželis „Mastis“ skelbia mokytojo padėjėjo atranką 0,5 etato pareigybei užimti nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.
Darbo vietos adresas – Simono Daukanto g. 35, 87104 Telšiai
Darbo krūvis – 0,5 etato, darbo val. skaičius per savaitę 20 val., per dieną 4 val.
Pareigybės lygis – C.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų
darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į turimą profesinio darbo patirtį metais (Įstatymo 5 priedo 32 punktas) Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4.2 – 4.5 iki 5.9 priklausomai nuo profesinio darbo patirties.
1. Specialūs kvalifikaciniai reikalavimai mokytojo padėjėjui:
1.1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis.
1.2. Gebėjimas pozityviai bendrauti su ugdytiniais, žinių apie jų sutrikimų specifiką turėjimas.
1.3. Gebėjimas dirbti su ugdytiniais padedant jiems įsisavinti ugdomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, judėti, maitintis.
1.4. Gebėjimas pozityviai bendradarbiauti su mokytoju, logopedu, spec. pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
1.5. Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus, pasidalyti atsakomybe, turėti bendradarbiavimo, komunikacinių, organizacinių gebėjimų;
1.6. Mokėti naudotis ryšių ir kitomis informacijos perdavimo priemonėmis.
2.Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
2.1.Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
2.2.Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
2.3.Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
2.4.Gyvenimo aprašymą.
Dokumentai pateikiami  iki 2021 m. rugpjūčio 19 d. 16 val. įstaigos  sekretoriui arba el. paštu: ldmastis@gmail.com
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas iki 2021 m. rugpjūčio 25 d.
Apie atrankos datą ir laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai el. paštu ir/ar telefonu. Informacija  tel. 8-444- 60216.
Telšių l. d. „Mastis“ direktorė  Danutė Popovič