KONKURSAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

TELŠIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „MASTIS“
Savivaldybės biudžetinė įstaiga: S. Daukanto g.35, Telšiai, LT-87104 tel. (8 444) 60216,
p.: ldmastis@gmail.com, kodas 190598299

2016-01-05 skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms (1,0 et.) užimti.

 1. Darbo pobūdis:
  1.1.Organizuoti ir koordinuoti ugdomąjį procesą – užtikrinti ugdymo proceso planavimą, įgyvendinimą, vertinti ir analizuoti ugdymo kokybę. Tvarkyti ugdomojo proceso dokumentaciją, organizuoti renginius, tobulinti vaikų veiklos vertinimo sistemą.
  1.2.Teikti metodinę profesinę pagalbą  pedagogams – rūpintis personalo karjera (skatinti pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai). Vykdyti komandos darbo monitoringą, organizuoti pedagogų veiklos įsivertinimą. Aprūpinti grupes priemonėmis, žaislais, kontroliuoti  jų panaudojimą, inventorizaciją.
  1.3.Rengti  metinį įstaigos ugdomosios veiklos planą ir metinę metodinės veiklos ataskaitą.
  1.4.Bendradarbiauti su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogais ir kitais darželio bei vietos bendruomenės nariais, rengti direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, ir kitų darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus, savarankiškai planuoti ir įgyvendinti kitus kasdieninius darbus, savarankiškai vykdyti kitus darželio direktoriaus pavedimus.
 2. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
  2.1.Turėti aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją.
  2.2.Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
  2.2.1. Turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
  2.2.2. Turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą.
  2.3.Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
  2.4.Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
  2.5.Išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus.
  2.6.Išmanyti ikimokyklinės įstaigos veiklos organizavimą, dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, raštvedybą.
  2.7.Mokėti ne mažiau kaip vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų).
  2.8.Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje, gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.
  Privalumai:
  2.9.Baigta ikimokyklinio ugdymo studijų programa, turima kvalifikacinė kategorija.
  2.10.Projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtis.
  3. Pretendentas privalo pateikti:
  3.1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas ).
  3.2. Asmens tapatybę ir aukštąjį išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, ir šių dokumentų kopijas.
  3.3. Gyvenimo aprašymą.
  3.4. Užpildytą pretendento anketą (2 priedas). Anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai.
  3.5. Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
  3.6. Pretendentas gali pateikti kitų darbdavių rekomendacijas apie savo darbo patirtį.
  4. Pretendentas dokumentus gali pateikti asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, vietoj šio dokumento 3.2. papunktyje nurodytų dokumentų ir jų kopijų teikiamos tik šių dokumentų kopijos, patvirtintos notaro.
  5. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną, darbo dienomis adresu: S. Daukanto g. 35, Telšiai, LT-87104.
  Dokumentų priėmimo pabaiga – 2016 m. sausio 18 d. (įskaitytinai).
  6.Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis). Pretendentai, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, atrankos datą, vietą ir laiką bus informuojami asmeniškai.
  7.Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia l/d „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216, el. p.: direktore.ldmastis@gmail.com

Direktorė                                                                                        Danutė Popovič
Telšių l.d. MASTIS pavaduotojo ugdymui aprašas konkursui nuo 2016 01 05 d. priedai