2018-05-23 Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) pareigas

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinės įstaigos darbuotojo – meninio
ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės) pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Informacija pretendentams.
Įstaigos pavadinimas: Telšių lopšelis-darželis „Mastis“
Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas (muzikos pedagogas).
Darbo krūvis – 26 valandos per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo pradžia – 2018-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, įgytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Asmuo, siekiantis dirbti meninio ugdymo mokytoju (muzikos pedagogu) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
• Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
• Būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms pagal 2009-03-29 Nr. ISAK-555.
• Būti kūrybišku, iniciatyviu, atsakingu, gebėti dirbti komandoje.

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) funkcijos:
1. Organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą lopšelyje-darželyje: planuoja muzikinę veiklą, organizuoja ir veda muzikos valandėles, pramogas ir kitas šventes.
2. Įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“ tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-31.

Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. pedagogo ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio ,,Mastis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 16.00 val. adresu: S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai arba siunčia registruotu laišku ar elektroniniu paštu: ldmastis@gmail.com . Informacija teikiama: tel. 8 444 60216.
Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. gegužės 23 d., pabaiga 2018 m. birželio 5 d. 16.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. )

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami adresu: Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai asmeniškai,
siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu – ldmastis@gmail.com. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.