Nuo 2018-09-01 priimamų vaikų tėvų susirinkimas

Dėmesio!
2018 m. birželio 7 d. 16 val.
L.d. “Mastis” Naujai priimamų vaikų
tėvų susirinkimas

DARBOTVARKĖ:
1. PraneÅ¡imas: “2 – 3 metų vaiko raidos ypatumai”.
Pranešėja: PPT specialioji pedagogė logopedė metodininkė Violeta Bidvienė.
2. Supažindinimas su grupių auklėtojomis ir specialistais.
3. Einamieji klausimai.

L.d. “Mastis” direktorė Danutė Popovič

2018-05-23 Skelbiama atranka užimti meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) pareigas

Telšių lopšelis-darželis „Mastis“ skelbia atranką ikimokyklinės įstaigos darbuotojo – meninio
ugdymo mokytojo (-jos) (muzikos pedagogo (-ės) pareigoms užimti.
Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Informacija pretendentams.
Įstaigos pavadinimas: Telšių lopšelis-darželis „Mastis“
Pareigybės pavadinimas: meninio ugdymo mokytojas (muzikos pedagogas).
Darbo krūvis – 26 valandos per savaitę.
Darbo sutartis – neterminuota.
Darbo pradžia – 2018-09-01.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti: turėti aukštąjį išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją, įgytą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtinta tvarka 2014-08-29 įsakymu Nr. V-774 ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Asmuo, siekiantis dirbti meninio ugdymo mokytoju (muzikos pedagogu) turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr.38-1804) 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.
• Privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
• Būti įgijus kompetencijas, numatytas reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms pagal 2009-03-29 Nr. ISAK-555.
• Būti kūrybišku, iniciatyviu, atsakingu, gebėti dirbti komandoje.

Meninio ugdymo mokytojo (muzikos pedagogo) funkcijos:
1. Organizuoja ir vykdo vaikų meninį ugdymą lopšelyje-darželyje: planuoja muzikinę veiklą, organizuoja ir veda muzikos valandėles, pramogas ir kitas šventes.
2. Įgyvendina ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, rengia individualias programas, organizuoja kokybišką meninį muzikinį vaiko ugdymą lopšelyje-darželyje.

Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą (2017 m. sausio 17 d. Nr. XIII-198) ir Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis“ tvarkos aprašą, patvirtintą direktoriaus 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-31.

Pretendentas privalo pateikti Å¡iuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. pedagogo ir muzikos mokytojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
6. atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.

Pretendentai dokumentus pateikia asmeniškai lopšelio-darželio ,,Mastis“ sekretoriui nuo 9.00 val. iki 16.00 val. adresu: S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai arba siunčia registruotu laišku ar elektroniniu paštu: ldmastis@gmail.com . Informacija teikiama: tel. 8 444 60216.
Dokumentų priėmimo pradžia 2018 m. gegužės 23 d., pabaiga 2018 m. birželio 5 d. 16.00 val. (14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną. )

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.

Dokumentai pateikiami adresu: Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, S. Daukanto g. 35, 87104 Telšiai asmeniškai,
siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu – ldmastis@gmail.com. Pretendentų pateikti dokumentai registruojami.
Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.
Lopšelio-darželio „Mastis“ direktorė Danutė Popovič, tel. (8 444) 60216.

„Tiesiog matykime ir išgirskime, ką galime sėkmingiau padaryti dabar“

Gegužės 17 d. įvyko TelÅ¡ių lopÅ¡elio – darželio „Mastis“ ir TelÅ¡ių Å¡vietimo centro organizuota respublikinė ikimokyklinių įstaigų metodinė – praktinė konferencija „Pedagogo menas: aktyvus mokymas(is) iÅ¡ patirties“.
Joje savo patirtį ir įgyvendintus pedagoginės sėkmės pavyzdžius pristatė 32 ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus ugdantys pedagogai iš Kelmės, Mažeikių, Radviliškio, Skuodo, Šiaulių miesto ir rajono, Plungės, Telšių rajono savivaldybių. Gausiai susirinkusius dalyvius konferencijos atidaryme pasveikino Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas bei Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė. Savo pasirodymu nudžiugino „Mastis“ vaikučių ansamblis „Cyrulioka“, vadovaujamas meninio ugdymo pedagogės Ritos Macijauskienės bei pasakorė Luknė Kasparavičiūtė (auklėtoja metodininkė Jūratė Rubavičienė).
PraneÅ¡imus konferencijos dalyviai pristatė dviejose sekcijose. Diskutuota apie etnokultÅ«ros puoselėjimo galimybes ir įvairovę ikimokykliniame amžiuje, netradicinius ugdymo metodus ir priemones vaikų sveikatos stiprinimui, vaikų tyrinėjimus, pristatyta darnios mokyklos idėja – erdvė bendruomenės kÅ«rybiÅ¡kumui puoselėti. Žodinius praneÅ¡imus pristatė ir „Mastis“ auklėtojos metodininkės JÅ«ratė Rubavičienė, Vilija Kergienė, meninio ugdymo mokytoja Rita Macijauskienė, stendinius praneÅ¡imus – Janina Jankauskienė, Rasa Gudienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Regina Lukauskienė.
Konferencijos apibendrinime akcentuota bendradarbiavimo su šeima svarba, išryškinti pedagoginės sėkmės veiksniai, metodinės įžvalgos. Dalyviai ne tik diskutavo ugdymo klausimais, bet ir apžiūrėjo „Mastis“ erdves, galėjo pavartyti naujai išleistą leidinį „Kuriu sėkmės istoriją“, kuriame dešimt „Mastis“ pedagogų pristatė savo sėkmingiausius darbus.
Respublikinė ikimokyklinių įstaigų pedagogų konferencija Telšiuose organizuota pirmąjį kartą. Jos tikslas – skatinti pedagogus bendradarbiauti ir dalytis patirtimi, ugdymą sieti su asmeniniu kūrybiškumu, ieškoti ir pritaikyti sėkmingiausius ugdymo pavyzdžius. Tikimės, kad visi dalyviai būtent tai surado ir tuo konferencijos dieną praturtėjo. Džiaugiamės ir dėkojame visiems pranešėjams ir klausytojams, atvykusiems į Žemaitijos sostinę!

Danutė Popovič, Telšių l. d. “Mastis“ direktorė

Priimamų nuo 2018-09-01 vaikų sąrašas

Vadovaudamasi Vaiko priėmimo komisijos posėdžio protokolu 2018-05-15 Nr.1 ir pateiktais tėvų prašymais, į Telšių l. d. ,,Mastis“ nuo 2018-09-01 priimame:

1.Į lopšelio ,,Bitučių” grupę :
1.1. Nilas Geštautas;
1.2. Benediktas Griguola;
1.3. Domilė Abromavičiūtė;
1.4. Domas Rimkus;
1.5. Jokūbas Sukauskas;
1.6. Justė Girdvainytė;
1.7. Jonas Motuzas;
1.8. Liepa Valančiūtė;
1.9. Erlandas Mažeika;
1.10. Dovydas Stonys;
1.11. Milana Lukošiūtė;
1.12. Miglė Mikalčiūtė;
1.13. Matas Deveikis;
1.14. Adrijus Čijauskas;
1.15. Tėja Gaudiešiūtė.

2 Į jaunesniają ,, Kiškučių” grupę:
2.1. Arentas Braždeika;
2.2. Paula Purauskaitė;
2.3. Joris Vaseris;
2.4. Jogailė Buivydaitė;
2.5. Edvardas Dagys.

3. Į mišrią,,Nykštukų” grupę:
3.1.Mila Rubavičiūtė;
3.2.Nojus Lukavičius;
3.3.Akvilė Želvytė;
3.4.Mėta Siminauskaitė.

Metodinės-praktinės konferencijos nuostatai

RESPUBLIKINĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ
METODINĖS – PRAKTINĖS KONFERENCIJOS
„PEDAGOGO MENAS: AKTYVUS MOKYMAS (SIS) IŠ PATIRTIES“

KONFERENCIJOS NUOSTATAI

MIELI LOPŠELIO – DARŽELIO „MASTIS“ BENDRUOMENĖS NARIAI,

Džiaugiamės, kad galime padėti Jums rūpintis pačiu didžiausiu turtu – vaikais. Esame dėkingi už Jūsų paramą, nuoširdų bendradarbiavimą bei pagalbą.
Būtume labai dėkingi, jei ir 2018 metais Jūs 2% savo pajamų mokesčio paskirtumėte l-d “Mastis”.  Šios lėšos bus skirtos vaikų ugdymo (si) bei edukacinės aplinkos turtinimui.
Turime daug sumanymų Jūsų vaikams!
Pervesti 2% PGM paramą galite naudojantis elektronine deklaravimo sistema.
(dėl deklaracijos pildymo, galite kreiptis į mūsų įstaigos sekretorę Dalę Živatkauskienę)
Mūsų  rekvizitai:
Paramos gavėjo kodas: 190598299
Paramos gavėjo pavadinimas: Telšių lopšelis – darželis „Mastis“
Nuoširdus AČIŪ už Jūsų gerumą ir partnerystę.
L.d. „Mastis“ administracija

„Dainuojam Lietuvą kaip džiaugsmą!”

       Nuo sausio 2 d. kas rytą salėje prie Lietuvos  vėliavos visa bendruomene:  vaikai, pedagogai ir darbuotojai  giedame „Tautišką giesmę“. Skaityti toliau

Akimirkos iš konferencijos.

Logopedė Valentina Vidmantienė ir auklėtoja metodininkė Vilija Kergienė dalyvavo ir dalijosi gerąja patirtimi  tarptautinėje konferencijoje „Visuminis (holistinis) – kÅ«rybiÅ¡kas Skaityti toliau

Projektas „Žaidimai moko“

Telšių lopšelis – darželis „Mastis“ įsijungė į Respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų specialiųjų pedagogų ir logopedų  prevencinį  projektą „Žaidimai moko“ , kurį organizuoja Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Skaityti toliau

„BITUTĖS SMALSUTĖS“ APLANKĖ VOKIETIJĄ

Šiemet „Masčio“ lopšelio – darželio priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai ir auklėtojos metodininkės Rasa Gudienė ir Janina Jankauskienė nutarėme dalyvauti vokiečių kalbos dienose ir atsiliepti į iniciatyvą „O kaip vokiškai“. Skaityti toliau